Klauzura informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000665279, o numerach: NIP 5562767413 oraz REGON 366629533, kapitał zakładowy i wpłacony 5 000 zł. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, adres e-mail: mariusz.kolecki@mylease.pl, tel. 501 310 465

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3) Pani/Pana Dan osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać w związku z przygotowaniem warunków umowy lub zapytaniami pochodzącymi od uprawnionych organów w związku ze złożonymi przez Panią/Pana dokumentami

Administrator informuje, że przysługuję Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Prawa te może Pan/Pani zrealizować przesyłając stosowne żądanie :
a) listownie pod adres: ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław
b) e- mailem pod adres: rodo@mylease.pl
4) Informujemy również, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administrátorem danych osobowych spółki MK Sp. z o.o.

5) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez MK Sp. z o.o. oraz administrowania stroną internetową www.mylease.pl

6) Dane wykorzystywane będą tylko na teritorium Polski.

7) Administrator współpracuje przy świadczeniu usług wskazanych w umowie z wieloma partnerami, w związku z tym ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe:
a) instytucjom finansowym, z którymi ma podpisane umowy o współpracę.
b) producentom, importerom, sprzedawcom samochodów oraz innych przedmiotów będących celem finansowania - w zakresie przygotowania warunków umowy/oferty;
c) kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora w celu wyjaśniania zagadnienia prawnego powstałego podczas negocjacji warunków umowy, ew. dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
d) brokerowi ubezpieczeniowemu współpracującemu z Administratorem. - w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia,
e) innym podmiotom niż wskazanym w pkt. a)- c), będącym usługodawcami lub podwykonawcami Administratora, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy lub w związku z realizacją żądania (wniosku/prośby) zgłoszonego przez Panią/Pana.
8) MK Sp. z o.o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

9) MK Sp. z o.o. zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.

10) Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem przedstawienia warunków umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową dokonania tej czynności. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Poproś o kontakt

Wypełnij formularz a nasz doradza skontktuje się z Toba jak najszybciej.

Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli MK Sp. z o.o.. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.