MyLease logo png

Klauzura informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych są poniżej wypisane spółki działające pod nazwą handlową Mylease.pl :
   • MK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-018 przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000665279, o numerach: NIP 5562767413 oraz REGON 366629533, kapitał zakładowy i wpłacony 5 000 zł.
   • AB Brok Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu 88-100 przy ul. Wodnej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000887517, o numerach: NIP 556 279 01 97 oraz REGON 388350937, kapitał zakładowy i wpłacony 5 000 zł.
   • My Rent a Car Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu 88-100 przy ul. Wodnej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000910448, o numerach: NIP 9542828220 oraz REGON 389397042, kapitał zakładowy i wpłacony 20 000 zł. 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Wodnej 15, 88-100 Inowrocław, adres e-mail: mariusz.kolecki@mylease.pl, tel. 501 310 465

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Pani/Pana Dan osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać w związku z przygotowaniem warunków umowy lub zapytaniami pochodzącymi od uprawnionych organów w związku ze złożonymi przez Panią/Pana dokumentami.
  Administrator informuje, że przysługuję Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Prawa te może Pan/Pani zrealizować przesyłając stosowne żądanie :

  • listownie pod adres: ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław
  • e- mailem pod adres: rodo@mylease.pl
 • Informujemy również, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem danych osobowych spółki MK Sp. z o.o. , AB Brok Sp. z o.o. , My Rent a Car Sp. z o.o.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług jak i ofert proponowanych przez MK Sp. z o.o. , AB Brok Sp. z o.o. , My Rent a Car Sp. z o.o. oraz administrowania stroną internetową www.mylease.pl
 • Dane wykorzystywane będą tylko na terytorium Polski.
 • Administrator współpracuje przy świadczeniu usług wskazanych w umowie z wieloma partnerami, w związku z tym ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe:
  • instytucjom finansowym, z którymi ma podpisane umowy o współpracę.
  • producentom, importerom, sprzedawcom samochodów oraz innych przedmiotów będących celem finansowania – w zakresie przygotowania warunków umowy/oferty;
  • kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora w celu wyjaśniania zagadnienia prawnego powstałego podczas negocjacji warunków umowy, ew. dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
  • brokerowi,  multiagentowi ubezpieczeniowemu współpracującemu z Administratorem. – w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz wznowienia w kolejnych latach.
  • innym podmiotom niż wskazanym w pkt. a)- c), będącym usługodawcami lub podwykonawcami Administratora, jeżeli jest to niezbędne do przedstawienia oferty osobie fizycznej bądź  wykonywania umowy  z Klientem  i tylko w zakresie niezbędnym do przedłożenia oferty bądź wykonania umowy z Klientem Administratora  dla wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy lub w związku z realizacją żądania (wniosku/prośby) zgłoszonego przez Panią/Pana.
 • Administrator informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub  inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.
 • Klient wyraża zgodę na przesłanie drogą mailową jak i telefoniczną ofert proponowanych przez MK Sp. z o.o. , AB Brok Sp. z o.o. , My Rent a Car Sp. z o.o.
 • Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem przedstawienia warunków umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową dokonania tej czynności. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.