MyLease logo png

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i ich przedstawicieli na stronę www

 1. Administratorami danych osobowych klientów oraz ich przedstawicieli są Spółki działające wspólnie pod nazwą handlową Mylease.pl, w których skład wchodzą:
 • MK Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
 • AB Brok Sp. z o.o., ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław;
 • My Rent a Car Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
 • MotoRata Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice.

zwane dalej „MyLease.pl” lub „Administratorami”.

 1. Kontakt z Administratorami:
  Elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@mylease.pl
  Listownie: Mylease.pl, ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
 1. Jeśli są Państwo klientami Mylease.pl lub jesteście zainteresowani naszymi usługami, to Państwa dane są przetwarzane w celu nawiązania i realizacji umowy, której jesteście stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Mylease.pl, a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy w której zawarciu pośredniczy MyLease.pl; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Mylease.pl, polegający na pośredniczeniu w zawarciu umowy.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z pośredniczeniem w zawieraniu umów leasingowych, ubezpieczeniowych i dotyczących innych produktów finansowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania umowy, w której zawarciu pośredniczy MyLease.pl. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem MyLease.pl.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy, producenci, importerzy, sprzedawcy samochodów oraz innych przedmiotów, które są celem finansowania, podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratorów.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Mylease.pl na czas wykonywania umowy, której jesteście stroną, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z pośredniczenia w zawieraniu umów.
 5. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3, lit. B powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorami drogą pisemną na adres siedziby lub drogą mailową na adres: rodo@mylease.pl
 6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. W stosunku do przekazanych danych osobowych Administratorzy danych nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie, ale mogą to robić i robią instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeń z, którymi współpracujemy. W celu określenia zasad i zakresu profilowania Państwa danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi i Politykami Prywatności udostępnianymi przez te podmioty.