MyLease logo png

Polityka prywatności

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych klientów i kontrahentów  oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych są przedsiębiorstwa działające pod wspólną nazwą Mylease.pl.. W skład Mylease.pl wchodzą następujące podmioty:

 1. MK Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
 2. AB Brok Sp. z o.o., ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław;
 3. My Rent a Car Sp. z o.o., ul. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
 4. MotoRata Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice.

Kontakt z Administratorem danych:

 • Elektronicznie: rodo@mylease.pl
 • Listownie: Mylease.pl ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celu dzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie www.mylease.pl . Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy- art. 6, ust. 1, lit. B RODO.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o treści handlowej, na wskazany adres email. Podstawą takiego przetwarzania jest jednoznaczna i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą- art. 6, ust. 1, lit. A RODO.
 3. Przetwarzanie danych osoby mającej się stać, lub będącej stroną umowy- w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą- art. 6 ust. 1, lit. B RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przechowywaniem danych w celach fiskalnych – art. 6 ust. 1, lit. C RODO.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji postanowień umów agencyjnych zawartych z bankami i innymi instytucjami finansowymi– art. 6 ust. 1, lit. F RODO.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1, lit. F RODO.
 7. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem portali społecznościowych,  podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych- art. 6, ust. 1, lit. F RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez MyLease.pl są instytucje finansowe, z którymi współpracujemy, instytucje ubezpieczeniowe, producenci, importerzy, sprzedawcy samochodów oraz innych przedmiotów, które są celem finansowania, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora, podmioty współadministrujące wymienione w pkt. I.

Okres przechowywania danych

Przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy;
 2. Dane przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 3. Dane przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;

Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Do wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa za zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (więcej informacji: www.uodo.gov.pl).

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@mylease.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe:

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości współpracy z nami.

Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie internetowej mogą znaleźć Państwo odnośniki do innych www, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady prywatności i ochrony danych osobowych przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności na tych stronach zanim zaczną Państwo korzystać z ich usług.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.mylease.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.mylease.pl

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).