MyLease logo png

Klauzula informacyjna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną strony www.mylease.pl

Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod adresem www.mylease.pl prowadzonego przez MK Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
  2. Niniejszy Regulamin jest podstawą funkcjonowania serwisu www.mylease.pl .
  3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych serwisu www.mylease.pl , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia poprzez Usługodawcę Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci serwisu www.mylease.pl , a także zasady korzystania przez Użytkowników z  funkcjonalności Strony (usług świadczonych drogą elektroniczną wymienionych w niniejszym Regulaminie).
  5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie.
  6. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych na stronie www.mylease.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Definicje

 1. Pliki cookies – niewielkie pliki tekstowo – numeryczne, nazywane „ciasteczkami” wysyłane przez serwis internetowy www.mylease.pl i zapisywane za zgodą Użytkownika na jego urządzeniu końcowym. Więcej o stosowanych plikach cookies w Polityce Prywatności;
 2. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, niezależnie od kolejnej wersji obowiązywania czy aneksów, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Strona – strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem internetowym www.mylease.pl ;
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, tj. na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem celem korzystania z Usług;
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w serwisie www.mylease.pl ;
 10. Usługodawca – MK Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice.
 11. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub każda osoba prawna albo każda jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu www.mylease.pl .

Usługi

 1. Usługa Bezpłatna Konsultacja/ Formularz Kontaktowy- umożliwia Użytkownikowi bezpośredni, nieodpłatny, tekstowy kontakt z Usługodawcą  w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji dotyczącej dowolnego tematu związanego z zakupem, finansowaniem przedmiotu finansowania i jego ubezpieczeniem. Warunkiem skorzystania z usługi Bezpłatna Konsultacja. Formularz kontaktowy jest wypełnienie formularza kontaktowego i uzupełnienie go o dane: imię i nazwisko, kontaktowy adres email, kontaktowy numer telefonu oraz podanie tematu rozmowy.
 2. Usługa Kalkulator Leasingowy – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną na stronie www.mylease.pl. Kalkulator leasingowy umożliwia Użytkownikowi obliczenie przybliżonej raty leasingowej po podaniu wartości przedmiotu leasingu, okresu leasingowania i wartości wykupu. Po określeniu parametrów leasingu Użytkownik poznaje przybliżoną ratę leasingu a po kliknięciu w zakładkę poznaj szczegóły oferty- zostaje przekierowany do Formularza Kontaktowego.
 3. Usługa newsletter – umożliwia otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości email o treści handlowej, na wskazany przez Użytkownika adres email. Warunkiem skorzystania z usługi Newsletter jest podanie kontaktowego adresu email. Newsletter wysyłany jest tylko w przypadku wyrażenia jednoznacznej i dobrowolnej zgody na jego otrzymywanie przez osobę, której dane dotyczą.

Zasady

Usługi na stronie www.mylease.pl świadczone są z zachowaniem następujących zasad:

 1. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa;
 2. Użytkownicy nie wykorzystują treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, nawołującym do nienawiści lub sprzecznym z dobrymi obyczajami;
 3. Użytkownik dla prawidłowego korzystania z Usług powinien zapewnić co najmniej następujące warunki techniczne oprogramowania oraz wykorzystywanego sprzętu:
 1. aktywny adres e-mail,
 2. dostęp do sieci Internet,
 3. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki odpowiednio Safari, Edge, Mozilla Firefox, Chrome (zalecana), Opera,
 4. włączenie plików Cookies.
 1. Usługi świadczone na Stronie przez Usługodawcę są bezpłatne.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

Umowa nieodpłatna związana jest ze świadczeniem usług Bezpłatna Konsultacja/ Formularz Kontaktowy i Newsletter. Zostaje ona zawarta w momencie skorzystania z jednego z formularzy udostępnionych na stronie. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny. Usługodawcy przysługuje analogiczne uprawnienie, może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyny. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Usługodawcy z tytułu rozwiązania umowy przez Użytkownika lub Usługodawcę.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@mylease.pl we wszelkich sprawach dotyczących Usług.
 2. Strony ustalają, iż dla uniknięcia nieporozumień reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika składającego oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Brak zawarcia w reklamacji któregokolwiek ze wskazanych elementów będzie skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania.
 3. Usługodawca rozpatruje Reklamację w terminie 30 dni. Decyzja co do reklamacji jest przesyłana drogą elektroniczną  na adres, z którego została ona złożona.

Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z Usługodawcą we wszystkich sprawach następuje poprzez wiadomości elektroniczne e-mail na adres:  biuro@mylease.pl .
 2. Umowa oraz Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygane będą z uwzględnieniem polskich przepisów prawa przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin sporządzono w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2023 r.